ГоловнаРух ветеранівПільги ветеранівПрацевлаштування

Працевлаштування

27
 
СХЕМА: відкрити "Працевлаштування" для перегляду, збереження та друку
 
 
ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про зайнятість населення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

 

 

Розділ IV   СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 24. Заходи щодо сприяння зайнятості населення

1. Заходи щодо сприяння зайнятості населення спрямовуються на:

1) забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації працездатних осіб потребам ринку праці;

2) створення умов для активного пошуку роботи безробітними;

3) підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

2. До заходів щодо сприяння зайнятості населення належать:

1) професійна орієнтація та професійне навчання;

2) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних;

3) створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи;

4) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається;

5) сприяння зайнятості інвалідів;

6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

 

Стаття 30.Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян

{Назва статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VIII від 05.03.2015}

1. Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

{Частина третя статті 30 в редакції Закону № 245-VIII від 05.03.2015}

 


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 22, ст.171 )

Стаття 7. Види забезпечення та соціальні послуги 
1. Видами забезпечення за цим Законом є:
допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата
для організації безробітним підприємницької діяльності;

{ Абзац третій частини першої статті 7 виключено на підставі
Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
{ Абзац четвертий частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
{ Абзац п'ятий частини першої статті 7 виключено на підставі
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи,
яка перебувала на його утриманні.
2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ) є:
професійна підготовка або перепідготовка, підвищення
кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах,
у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на
підприємствах, в установах, організаціях;
профорієнтація;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у
тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; { Абзац
четвертий частини другої статті 7 в редакції Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян,
зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про
зайнятість населення", компенсації відповідно до статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 5067-17 ); { Частину другу
статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які
працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27
Закону України "Про зайнятість населення" ( 5067-17 ); { Частину
другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких
категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації,
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для
пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30
Закону України "Про зайнятість населення" ( 5067-17 ). { Частину
другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012; в редакції Закону N 245-VIII
( 245-19 ) від 05.03.2015 }
здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених
осіб відповідно до статті 24-1 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 5067-17 ); { Частину другу статті 7 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 245-VIII ( 245-19 ) від 05.03.2015 }
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з
працевлаштуванням.
У разі необхідності для проходження професійної підготовки
або перепідготовки, підвищення кваліфікації особа:
направляється до закладів охорони здоров'я для проходження
попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до
законодавства;
забезпечується місцем проживання на період проходження
професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації
та їй компенсуються витрати на проїзд до місця проходження
навчання та у зворотному напрямку в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення, за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
{ Частина друга статті 7 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

 

 

jooble